• Lorem ipsum

Algemene voorwaarden Alternatief Voor Gas

(o.b.v. Algemene Voorwaarden voor leden Stichting Webwinkel Keur)

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de Alternatief Voor Gas

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Terugvordering

Artikel   7 - Herroepingsrecht

Artikel   8 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Artikel 17 - Klachtenregeling

Artikel 18 - Geschillen

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of Alternatief Voor Gas en een overeenkomst op afstand aangaat met de Alternatief Voor Gas;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of Alternatief Voor Gas in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de Alternatief Voor Gas ter beschikking stelt die een afnemer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Alternatief Voor Gas: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemer en aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Alternatief Voor Gas georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en Alternatief Voor Gas gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Alternatief Voor Gas.

 

Artikel 2 - Identiteit van de Alternatief Voor Gas

Waar wordt gesproken over Alternatief Voor Gas wordt bedoeld:

Alternatief Voor Gas B.V.

Reedijk 8-2 

3274KE Heinenoord

0186-700282, bereikbaar tijdens kantoortijden 

[email protected]

Kvk 89921143

BTW NL865153784B01

en

Alternatief Voor Gas Oosterhout B.V.

Denariusstraat 25A

4903RC Oosterhout

0162-700560, bereikbaar tijdens kantoortijden 

[email protected]

Kvk 90380657

BTW NL865296315B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Alternatief Voor Gas en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Alternatief Voor Gas en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Alternatief Voor Gas zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden. Alternatief Voor Gas is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de Alternatief Voor Gas gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Alternatief Voor Gas niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Alternatief Voor Gas kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Alternatief Voor Gas de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;
  • de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de Alternatief Voor Gas zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Alternatief Voor Gas onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Alternatief Voor Gas is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Alternatief Voor Gas passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de Alternatief Voor Gas daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Alternatief Voor Gas kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Alternatief Voor Gas op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod voor de afnemer om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. Alternatief Voor Gas aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt.
 6. Door Alternatief Voor Gas genoemde (levering) termijnen zijn indicatief. Opgegeven (levering) termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Alternatief Voor Gas in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.
 7. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.
 8. Het risico voor verlies van of schade aan het product gekocht door afnemer van Alternatief Voor Gas gaat over op de afnemer op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier, of zoals voorgesteld door afnemer en schriftelijk bevestigd door Alternatief Voor Gas.
 9. De Alternatief Voor Gas zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de Alternatief Voor Gas waar de afnemer met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Alternatief Voor Gas deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 •  

 

Artikel 6 – Terugvordering

Als de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Alternatief Voor Gas zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Afnemer verleent Alternatief Voor Gas toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal de afnemer Alternatief Voor Gas daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van de afnemer. Bij verwijdering van de producten is Alternatief Voor Gas niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

 

 Artikel 7 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de Alternatief Voor Gas bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Alternatief Voor Gas retourneren, conform de door de Alternatief Voor Gas verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Alternatief Voor Gas. Het kenbaar maken dient de afnemer te doen middels het modelformulier. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Alternatief Voor Gas heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door de Alternatief Voor Gas bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de Alternatief Voor Gas dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de afnemer is gebruikt tenzij de afnemer nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de afnemer zelf is de afnemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De afnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de Alternatief Voor Gas niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De Alternatief Voor Gas kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Alternatief Voor Gas dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de Alternatief Voor Gas tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Alternatief Voor Gas geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken.
  • voor hygiënische producten waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Alternatief Voor Gas producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Alternatief Voor Gas geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Indien na de datum van offerte een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Alternatief Voor Gas gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft afnemer en/of een partij namens de afnemer niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Alternatief Voor Gas dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Alternatief Voor Gas niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 8. Indien Alternatief Voor Gas na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de afnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,-. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort. 
 9. Afnemer en/of een partij namens de afnemer hebben zonder schriftelijke toestemming van Alternatief Voor Gas niet het recht op verrekening of opschorting. 

 

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. De Alternatief Voor Gas staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Alternatief Voor Gas er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Alternatief Voor Gas, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de Alternatief Voor Gas kan doen gelden.
 3. Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door niet-afnemers schriftelijk gemeld worden aan Alternatief Voor Gas binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard. 
 4. Op voorwaarde dat de afnemer heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Alternatief Voor Gas de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Alternatief Voor Gas met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van afnemers met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.
 5. Alternatief Voor Gas garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten gedurende de in de offerte en/of op de website genoemde garantietermijn geen gebreken vertonen. Door leveranciers aan Alternatief Voor Gas gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. In het geval een fabrikant c.q. leverancier failliet wordt verklaard en deze geen waarborg of garantiefonds heeft, zal de garantie eindigen. Voor zover er in de offerte en/of en/of orderbevestiging en/of op de website geen garantietermijn wordt genoemd, geldt er een garantietermijn van 6 maanden. Indien het product of de geleverde dienst binnen de garantietermijn een gebrek vertoond, zal Alternatief Voor Gas of haar leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keuze het product vervangen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.
 6. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de afnemer. Alternatief Voor Gas streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de afnemer niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
 7. De Alternatief Voor Gas hanteert verschillende garantietermijnen en voorwaarden voor aankopen i.c.m. montage door de Alternatief Voor Gas en aankopen zonder montage door de Alternatief Voor Gas.

 

Garantie voor aankoop product(en) bij Alternatief Voor Gas

 • De garantietermijn op aankopen van het product bij Alternatief Voor Gas komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van het betreffende product. Per fabrikant kan dit variëren. Voor ieder product wordt in de productspecificaties en in de koopovereenkomst het aantal jaren garantie voor het betreffende product vermeld. Alternatief Voor Gas is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Alternatief Voor Gas verstrekte garantie.
 • Om in aanmerking te komen voor garantie dient de apparatuur volgens de door de fabrikant gestelde richtlijnen te worden gebruikt.
 • In het geval van een storing worden eventuele defecte onderdelen kosteloos vervangen of gerepareerd, en worden er geen arbeidskosten in rekening gebracht.
 • Afnemer kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Alternatief Voor Gas heeft voldaan.
 • Elk beroep op garantie wordt afgewezen indien onderhoud of reparatie is uitgevoerd door afnemer of door opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • Binnen de garantietermijn kunnen defecte onderdelen gratis worden omgeruild, indien aan
 • Het dient aantoonbaar te zijn dat er periodiek onderhoud is gepleegd op de producten. Dit onderhoud dient overeenkomstig de geldende richtlijnen te zijn.
 • Op het verzoek van Alternatief Voor Gas dient de klant de storingscode en de aard van de storing op te geven en een schaderapport, opgesteld door een monteur van Alternatief Voor Gas , of een andere bevoegde monteur, te overhandigen waaruit blijkt dat het defect onder de fabrieksgarantie valt.
 • Eventueel gemaakte kosten voor arbeid en probleemanalyse door afnemer of derden vallen niet binnen de garantie en worden niet door Alternatief Voor Gas vergoed.
 • Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten op diens kosten aan Alternatief Voor Gas te retourneren, tenzij Alternatief Voor Gas besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van leverancier en transportkosten van zaken, voor rekening van afnemer zijn.
 • De garantie geldt niet indien:
  • Afnemer nalatig is gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen;
  • De gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van Alternatief Voor Gas en fabrikant niet zijn opgevolgd.
  • gebreken het gevolg zijn van: normale slijtage, ondeskundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud door afnemer of door derden.
  • De afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Alternatief Voor Gas en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen niet onverwijld na vaststelling daarvan aan Alternatief Voor Gas wordt meegedeeld;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • Indien goederen defect zijn door externe oorzaken zoals over/onderspanning, vandalisme of weersinvloeden;
  • Indien er geen typeplaatje meer aanwezig is of indien deze niet meer leesbaar is;
  • Indien het defect is ontstaan door achterstallig onderhoud, ernstige vervuiling of plaatsing in een agressief milieu.

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Het product wordt door, of namens Alternatief Voor Gas geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door de afnemer zelf geïnstalleerd, o.b.v. de daarvoor bestaande wettelijke regels en eisen en/of regels vanuit de Fabriek/leverancier
 2. De afnemer is jegens Alternatief Voor Gas verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.
 3. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de afnemer in het geval van het verrichten van diensten door Alternatief Voor Gas in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: 
  • Het personeel van Alternatief Voor Gas c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Alternatief Voor Gas dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de afnemer heeft medegedeeld. 
  • De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. 
  • De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. 
  • Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. 
  • Er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst. 
  • Voor zover van toepassing zorgt de koper ervoor dat Alternatief Voor Gas tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.
  • Er ruimte is gemaakt en/of opgeruimd is t.b.v. de installatie
 4. De afnemer dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Alternatief Voor Gas of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Alternatief Voor Gas geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de afnemer Alternatief Voor Gas hiervan tijdig in kennis te stellenSchade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer
 5. Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door afnemer verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door afnemer ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht. 
 6. Alternatief Voor Gas spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Alternatief Voor Gas is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren. 
 7. Alternatief Voor Gas zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren. 
 8. Indien er sprake is van meerwerk is Alternatief Voor Gas gerechtigd om dit bij de afnemer in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Alternatief Voor Gas aan afnemer schriftelijk worden medegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Alternatief Voor Gas. Alternatief Voor Gas zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het Alternatief Voor Gas  kenbaar heeft gemaakt.
 9. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het Alternatief Voor Gas geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding
 10. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding
 11. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de Alternatief Voor Gas het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 12. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Alternatief Voor Gas zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Alternatief Voor Gas.
 13. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Alternatief Voor Gas tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de Alternatief Voor Gas bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Alternatief Voor Gas voor zichzelf heeft bedongen.
 •  

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen uiterlijk 1 dag voor levering van de fysieke producten te worden voldaan. 
 2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Alternatief Voor Gas te melden.
 3. Indien Alternatief Voor Gas na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de afnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,-. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort. 
 4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de Alternatief Voor Gas behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Afnemer en/of een partij namens de afnemer hebben zonder schriftelijke toestemming van Alternatief Voor Gas niet het recht op verrekening of opschorting

 

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

 1. De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten - waaronder ook ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten - berusten bij Alternatief Voor Gas, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
 2. Het is afnemer niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Alternatief Voor Gas is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan Alternatief Voor Gas voor het product of de dienst betaalde prijs. 
 2. Alternatief Voor Gas aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens afnemer voor;
  • Schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Alternatief Voor Gas binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld;
  • Indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst;
  • Schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Alternatief Voor Gas op te volgen;
  • Schade die is veroorzaakt doordat Alternatief Voor Gas gebruik heeft gemaakt van door de afnemer gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de afnemer; 
 3. De afnemer vrijwaart Alternatief Voor Gas tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur.
 •  

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De Alternatief Voor Gas beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Alternatief Voor Gas, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Alternatief Voor Gas ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Alternatief Voor Gas binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een afnemer zich allereerst te wenden tot de Alternatief Voor Gas. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de afnemer zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de afnemer de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Alternatief Voor Gas als afnemer stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de afnemer betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de Alternatief Voor Gas niet op, tenzij de Alternatief Voor Gas schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Alternatief Voor Gas, zal de Alternatief Voor Gas naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Alternatief Voor Gas en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Annulering order met installatie

Indien u ons het vertrouwen heeft gegeven om de opdracht bij u uit te mogen voeren, kunt u bij ons altijd kosteloos annuleren tot maximaal één week voor de installatie (tenzij er een aanbetaling van 10% is betaald). Op die manier is er nog de tijd om de opdracht te verplaatsen. Annuleert u enkele dagen voor de installatie dag zelf, dan zullen we u kosten in rekening brengen. Alternatief Voor Gas wil graag iedereen kunnen helpen en moet ook zijn installateurs voorzien van een efficiënte planning. Op basis hiervan wordt namelijk de prijsvorming opgezet. Als de installateurs niet kunnen worden ingezet, leidt Alternatief Voor Gas dagverlies en schade op basis van het team. Dit zal dan ook altijd door Alternatief Voor Gas in rekening worden gebracht.

Annulering order met speciaal bestelde producten

Indien u ons het vertrouwen heeft gegeven om de opdracht bij u uit te mogen voeren, kunt u na opdracht geen opdracht annuleren, dat wij speciaal voor u hebben vervaardigd o.b.v. uw wensen. U bent hierbij dan ook verplicht om dit product bij ons af te nemen. 

 

Service tijdens garantie

Het is altijd vervelend als er iets gebeurt met uw product. Alternatief Voor Gas doet er alles aan om een storingsmelding binnen 2 weken op te lossen, in de meeste gevallen lukt dit zelfs sneller. In uitzonderlijke gevallen, of er een onderdeel bestelt moet worden, kan het langer duren. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Gevolgschade 

Indien door een defect van het geleverde product en/of montage een gevolgschade ontstaat, is Alternatief Voor Gas hiervoor niet aansprakelijk en dient u dit met uw inboedel-/opstalverzekering te regelen.

Montagegebied

Alternatief Voor Gas biedt een montageservice aan in Zuid—West Nederland en Noord-Brabant. Indien u buiten deze gebieden gemonteerd wilt hebben, neemt u eerst contact op met Alternatief Voor Gas. Er wordt dan gekeken naar de mogelijkheden.